Голод в Поволжье и Голодомор в Украине

Террор голодом

От голода умирали люди в Поволжье, от голода умирали люди в Украине… Между этими сходными событиями есть существенная разница. То, что их отличает, запланированный голод — Голодомор.

На Поволжье был ГОЛОД из-за неурожая. В Украине — у крестьян отняли полностью довольно приличный урожай, вырубались сады, кое-где даже потравили или засыпали колодцы, и окружили присланными из Сибири полками целые районы — и никого не выпускали , пока не вымрет всё население.

Посмотрите данные переписей. В 1926-м году на одного жителя Украины приходилось 2,5 жителей России. По переписи 39-го — соотношение стало почти 1:6. Сейчас, после устроенного в Украине ГОЛОДОМОРА, неоднократного — в три волны , население этнических украинцев и русских — 1:5.

Русские приезжали (переселение) и заселялись в опустевшие дома украинцев.
Рождаемость до и после 30-х годов в России и Украине была одинаковая. Но в России население по сравнению с 1931-м годом выросло — оно выросло к 1939-му на 20 миллионов, а в Украине сократилось на 2 миллиона. Разницу чуешь, смысл улавливаешь?

На Поволжье вымирали люди, большая часть населения — немецкие и русские посёлки, которые располагались недалеко друг от друга. В русских посёлках вымирало больше людей — по рассказам моего отца. Мой отец пережил этот голод (в то время ему было около 10 лет). Позже, в 41- м году, как немец, в свои 17 лет, он был отправлен в трудовые лагеря, в Сибирь на лесоповал. Таков был сталинский режим.

Но я никогда не слышал от своего отца о голодоморе, устроеном русскими, как это было в Украине.

Насколько я понимаю, люди умирали и голодали по вине уродливой системы , которую поддерживали представители всех национальностей, естественно находились и пи- асы среди немцев.

Для украинцев тема голодомора чрезвычайно болезненная. На протяжении десятилетий голодомор в Украине замалчивался. Говорить об этой трагедии начались только в конце 80-х годов ХХ века.

28 ноября Украина чтит память жертв голодоморов: по подсчетам историков, погибло от семи до десяти миллионов украинцев.

Самым масштабным и самым страшным был голод 1932-1933 — геноцид украинского народа, который осуществляется тоталитарным коммунистическим режимом для утверждения социалистического сектора экономики, подчинения общества партийно-государственным органам  и установлению в стране личной диктатуры Иосифа Сталина.

Голодомору предшествовали насильственная коллективизация сельских хозяйств, «раскулачивание» крестьян, хлебозаготовительное компания, массовый террор на селе.

Террор голодом, который действовал в УССР в течение 22-х месяцев — это сознательная и целенаправленная политика, стратегия и тактикасталинского правительства. Это карательно-репрессивная акция, направленная ​​на усмирение украинского крестьянства, на уничтожение в Украине самостоятельных крестьянских хозяйств — социально-экономических основ украинской нации. Украинцы стали  жертвами сталинского режима.

В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человек, каждый час — 1440, каждые сутки — 34 тыс. 560. За короткий промежуток времени Москва убила 4,5 миллиона украинцев.

 

Głód w rejonie Wołgi i Wielki Głód na Ukrainie

Ludzie umierają z głodu w rejonie Wołgi, ludzie umierali z głodu na Ukrainie … Pomiędzy tymi dwoma podobnych zdarzeń jest znaczna różnica. Co je wyróżnia, planowane głód — Wielkiego Głodu.

Z głodu Wołgi było powodu nieurodzaju. Na Ukrainie — chłopi zabrał zupełnie całkiem przyzwoity plon, wyciąć sady, czasem nawet do studzienek trucizny, lub wypełnione i otoczony wysyłane z półek Syberię całe dzielnice — i nikt się do całej populacji wymrze.

Spójrz danych spisowych. W 1926 roku na Ukrainie wyniósł 2,5 ludzi w Rosji na mieszkańca. Według spisu ludności od 39 — stosunek był prawie 1: 6. Teraz, po ułożone na Ukrainie Głodu powtórzył — w trzech falach, populacji etnicznych Ukraińców i rosyjskim — 1: 5.

Rosyjski przyszedł (przesiedlenia) i zamieszkał w opuszczonych domach Ukraińców.
Współczynnik urodzeń przed i po latach 30. w Rosji i na Ukrainie było to samo. Ale liczba ludności Rosji w stosunku do 1931 roku wzrosła — wzrosła o 1939-tego do 20 milionów, podczas gdy na Ukrainie zmniejszyła się o 2 mln. Czy słyszysz różnicę, co oznacza połów?

W rejonie Wołgi umierających ludzi, duża część populacji — wsie niemieckie i rosyjskie, które znajdują się blisko siebie. W rosyjskich wsi zmarł więcej ludzi — historie o moim ojcu. Mój ojciec przeżył głód (w tym czasie był około 10 lat). Później, w 41 roku, jako Niemiec, w jego 17 lat, został wysłany do obozu pracy na Syberii do wycinki drzew. Taki był stalinowski reżim.

Ale nigdy nie słyszałem od ojca na temat Wielkiego Głodu, dyspensy rosyjskim, jak to było na Ukrainie.

Rozumiem, że ludzie umierają i głodu usterkę systemu brzydkie, wspieranych przez przedstawicieli wszystkich narodowości, oczywiście, i nie było szczyty asy wśród Niemców.

Dla Ukraińców temat bardzo bolesne głodu. Przez dziesięciolecia, głód na Ukrainie wyciszone. Aby mówić o tej tragedii rozpoczął się dopiero w latach 80-tych XX wieku.

28 listopada Ukraina upamiętnia ofiary głodu: Według historyków, zginęło siedmiu do dziesięciu milionów Ukraińców.

Najbardziej ambitny i najstraszniejszy był głód 1932-1933 — ludobójstwo narodu ukraińskiego, którzy korzystają totalitarnego reżimu komunistycznego do ustanowienia gospodarki socjalistycznej, podporządkowanie społeczeństwa partii i władz państwowych w kraju i ustanowienia osobistej dyktatury Józefa Stalina.

Sztuczna poprzedzone przymusowej kolektywizacji rolnictwa, «cannibalization» chłopów, firmy zamówień ziarna, masowego terroru na wsi.

Terror głód, który działał w ZSRR przez 22 miesięcy — jest to świadome i celowe polityki, strategii i taktikastalinskogo rząd. To moralne i represyjne działania mające na celu wyeliminowanie ukraińskiego chłopstwa, do zniszczenia ukraińskich chłopów — podstawy społeczne i ekonomiczne narodu ukraińskiego. Ukraińcy stali się ofiarami reżimu stalinowskiego.

W szczytowych miesiącach każdej chwili Wielkiego Głodu na Ukrainie, 24 osób umiera co godzinę — tysięcy czterysta czterdzieści każdego dnia -. +34000 560. Przez krótki okres czasu Moskwa zginęło 4,5 mln Ukraińców.